ESTATUTS


Els presents Estatuts de l'A.M.P.A. Escola La Canaleta són els aprovats per acord adoptat en acta fundacional de data 2 de Juliol de 2009 i posteriorment rectificats i definitivament aprovats per Assemblea General de 22 de Juny de 2010.