ACTIVITATS PER A FAMÍLIES

    PROPERAMENT HORARIS I PREUS!! 


NORMATIVA I FUNCIONAMENT ACTIVITATS PER FAMÍLIES
CURS 2015-2016

L'organització i planificació de les activitats dirigides a les famílies correspon a la Comissió d'extraescolars mentre que la gestió administrativa és a càrrec de l'AFA.
Al moment de formalitzar l'inscripció a les activitas per famílies s'acceptaran i respectaran la present normativa i funcionament de les mateixes.NORMES
 • Qualsevol suggerencia o queixa s'haurà de fer per escrit i adreçar-la a la Comissió d'extraescolars mitjançant el Full de Suggerencies/Queixes que trobareu a l'oficina de l'AFA. La Comissió d'extraescolars donarà resposta al suggeriment/queixa o altra informació per escrit en un perìode mai superior a quinze (15) dies.
 • Es prega puntualitat als horaris d'entrada i sortida de les activitats.
 • Seràn sancionables amb l'expulsió de l'activitat, no retornant-se la quota corresponent al moment de l'incident, per la resta de mes, trimestre o el curs lectiu les següents accions:
           -Les agressions verbals i/o físiques als companys i monitors.
           -Mantenir una conducta inapropiada per el desenvolupament de l'activitat.
           -Provocar desperfectes a les aules, material i/o pati de l'escola. En aquest cas les   
            famílies tindran que fer-se responsables de les despeses ocasionades per la  
            reparació o restitució.INSCRIPCIONS: altes i baixes
 • Les activitats s'adrecen a totes les famílies amb alumnes a l'escola, independentment de si són socis o no de l'AFA.
 • Els socis de l'AFA gaudiran d'un descompte en la quota de les activitats.
 • Els socis de l'AFA gaudiran d'un descompte progressiu per nombre de components que realitzin una mateixa activitat.
 • El període d'inscripció a les activitats serà del 21 de setembre al 25 de setembre, publicant-se els llistats el 28 de setembre.
 • Les activitats s'iniciaran el 01 d'octubre de 2015 i finalitzaran el 21 de juny de 2016..
 • Per inscriure's a les activitats cal omplir el Full d'Inscripció d'Activitats Per a Famílies i fer-lo arribar a l'AFA.
 • En cas que hagi més demanda de places d'una activitat de les ofertades, es realitzarà un sorteig per assignar les places.
 • La Comissió d'extraescolars es reserva el dret d'anular l'activitat sino té el número mínim d'inscripcions per poder desenvolupar-la.
 • Per donar-se de baixa d'una activitat cal omplir el Full de Baixa d'Activitats Extraescolars que trobareu a l'AFA quinze (15) dies abans d'iniciar el següent mes/trimestre.


COBRAMENTS I QUOTES
 • La quota corresponent a cada activitat es fixarà al moment de l'inscripció i serà vàlida per tot el curs escolar (setembre a juny).
 • La quota corresponent a cada activitat es pagarà mensualment/trimestralment mitjançant transferècia al compte bancari de l'AMPA.
 • El calendari de pagament trimestral d'activitats serà el següent:
              -1er TRIMESTRE: 1 al 15 d'octubre de 2015.
              -2on TRIMESTRE: 8 al 22 de gener de 2016.
              -3er TRIMESTRE: 7 al 21 d'abril de 2016.
 • El no pagament d'una quota comportarà la baixa de l'usuari o usuària de l'activitat.
 • Les famílies que restin pendents del pagament d'alguna quota d'activitat endarrerida, incloses de cursos passats, no podran inscriure's en cap activitat fins que no regulitzin la seva situació.
 • La no assistència a l'activitat no justifica cap rebaixa en el pagament.
 • Si es notifica una alta o una baixa un cop iniciat el mes/trimestre, s'abonarà l'import integre de la quota mensual/trimestral.


HORARIS
 • Les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions de l'escola es realitzaran de dilluns a divendres en horaris de de tarda (15:30 a 18:30 h), sense perjudici a ampliació o reducció dels horaris segons la demanda dels grups de les diferents activitats.
 • Els dies festius, de lliure disposició i als períodes vacacionals les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions de l'escola no es portaran a terme.
 • Davant els avisos per mal temps o d'emergència que hagin estat emesos per el CECAT (protecció civil), així com els emesos pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o Ajuntament de Vila-seca, es suspendran totes les activitats fins que quedi restablerta la situació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada