ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CURS 2015-2016
Les activitats extraescolars que es presenten a l'escola han estat aprovades pel Consell Escolar. L'organització i planificació correspon a la Comissió d'extraescolars mentre que la gestió administrativa és a càrrec de l'AMPA.
Al moment de formalitzar l'inscripció a les activitas extraescolars s'acceptaran i respectaran la present normativa i funcionament de les mateixes.


NORMES
 • Qualsevol suggerencia o queixa s'haurà de fer per escrit i adreçar-la a la Comissió d'extraescolars mitjançant el Full de Suggerencies/Queixes que trobareu a l'oficina de l'AFA. La Comissió d'extraescolars donarà resposta al suggeriment/queixa o altra informació per escrit en un perìode mai superior a quinze (15) dies.
 • Cada trimestre s'entregarà a les famílies un informe de cada activitat que realitzen els seus fills i filles.
 • No es permetrà la presència de les famílies a la mateixa aula o instal·lació on es desenvolupi l'activitat, excepte en els casos que indiquin els monitors.
 • Es prega puntualitat als horaris d'entrada i sortida de les activitats, en especial a l'horari de recollida. Davant els casos d'impuntualitat a la recollida no comunicats, s'aplicarà el mateix protocol que fa servir l'escola.
 • Quan el vostre fill/-a no es quedi a realitzar l'activitat cal que aviseu a l'AFA així com al tutor/-a del vostre fill/-a, anoteu-ho a l'agenda.
 • Seràn sancionables amb l'expulsió de l'activitat, no retornant-se la quota corresponent al moment de l'incident, per la resta del trimestre o el curs lectiu les següents accions:
                    -Les agressions verbals i/o físiques als companys i monitors.
                    -Mantenir una conducta inapropiada per el desenvolupament de l'activitat.
                    -Provocar desperfectes a les aules, material i/o pati de l'escola. En aquest cas                            
                    les famílies tindran que fer-se responsables de les despeses ocasionades per    
                    la reparació o restitució.


INSCRIPCIONS: altes i baixes
 • Les activitats s'adrecen a tots els nens i nenes alumnes de l'escola, independentment de si són socis o no de l'AFA.
 • Els socis de l'AFA gaudiran d'un descompte en la quota de les activitats.
 • Els socis de l'AFA gaudiran d'un descompte progressiu per nombre de fills i/o filles que realitzin una mateixa activitat extraescolar.
 • El període d'inscripció a les activitats serà del 21 de setembre al 25 de setembre, publicant-se els llistats el 28 de setembre.
 • Les activitats s'iniciaran el 01de octubre de 2015 i finalitzaran el 21 de juny de 2016.
 • Per inscriure's a les activitats cal omplir el Full d'Inscripció d'Activitats Extraescolars i fer-lo arribar a l'AFA.
 • En cas que hagi més demanda de places d'una activitat de les ofertades, es realitzarà un sorteig per assignar les places.
 • La Comissió d'extraescolars es reserva el dret d'anular l'activitat sino té el número mínim d'inscripcions per poder desenvolupar-la.
 • És responsabilitat de les famílies informar als tutors/-es dels vostres fills/-es de les activitats i horaris que realitzaran mitjançant l'agenda escolar.
 • Per donar-se de baixa d'una activitat cal omplir el Full de Baixa d'Activitats Extraescolars que trobareu a l'AFA quinze (15) dies abans d'iniciar el següent trimestre.
 • Les famílies que necessitin realitzar un canvi d'horari de l'activitat una vegada iniciat el trimestre han de demanar-ho a la Comissió d'extraescolars i aquest no serà efectiu fins rebre el vist i plau. Una vegada aprovat el canvi es responsabilitat de la família informar d'aquest al tutor/-a del seu fill/-a.


COBRAMENTS I QUOTES
 • La quota corresponent a cada activitat es fixarà al moment de l'inscripció i serà vàlida per tot el curs escolar (setembre a juny).
 • La quota corresponent a cada activitat es pagarà trimestralment mitjançant transferècia al compte bancari de l'AMPA.
 • El calendari de pagament trimestral d'activitats serà el següent:
                -1er TRIMESTRE: 1 al 15 d'octubre de 2015.
                -2on TRIMESTRE: 8 al 22 de gener de 2016.
                -3er TRIMESTRE: 7 al 22 d'abril de 2016.
 • El no pagament d'una quota comportarà la baixa del nen o nena de l'activitat.
 • Les famílies que restin pendents del pagament d'alguna quota d'activitat endarrerida, incloses de cursos passats, no podran inscriure's en cap activitat fins que no regulitzin la seva situació.
 • La no assistència a l'activitat no justifica cap rebaixa en el pagament.
 • Si es notifica una alta o una baixa un cop iniciat el trimestre, s'abonarà l'import integre de la quota trimestral.


HORARIS

 • Les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions de l'escola es realitzaran de dilluns a divendres en horaris de migdia (12:30 a 13:30 i 14:00 a 15:00 h) i de tarda (16:30 a 17:30 h).
 • Els dies festius, de lliure disposició i als períodes vacacionals les activitats que es desenvolupin a les instal·lacions de l'escola no es portaran a terme.
 • Davant els avisos per mal temps o d'emergència que hagin estat emesos per el CECAT (protecció civil), així com els emesos pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o Ajuntament de Vila-seca, es suspendran totes les activitats fins que quedi restablerta la situació.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada